ประชุมใหญ่ประจำปี

ประชุมใหญ่ประจำปี

...
Read More..

ประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20

ประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20

...
Read More..

ดาวน์โหลดแบบบ้านฟรี

ดาวน์โหลดแบบบ้านฟรี

รัฐบาลมีนโยบายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดทำแบบอาคารบ้านพักอาศัยฯมาตรฐานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนเป็นของตนเอง เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้แก่ประชาชนโดยทั่วไป อีกทั้งยังเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ ทำให้บ้านเมืองมีความสวยงามเป็นระเบียบ โดยโครงการดังกล่าว ...
Read More..

ดาวน์โหลดแบบบ้านฟรี

ดาวน์โหลดแบบบ้านฟรี

ความเป็นมาของโครงการ

รัฐบาลมีนโยบายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดทำแบบอาคารบ้านพักอาศัยฯมาตรฐานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนเป็นของตนเอง เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้แก่ประชาชนโดยทั่วไป อีกทั้งยังเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ ทำให้บ้านเมืองมีความสวยงามเป็นระเบียบ โดยโครงการดังกล่าวจะตอบสนองประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่แบบบ้านผู้ประสบภัยธรรมชาติ แบบบ้านผู้มีรายได้น้อย แบบบ้านในเมือง แบบบ้านและอาคารตึกแถวอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่น

แนวความคิดโครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนของตัวเอง เป็นการเพิ่มโอกาสให้แก่ประชาชน
โดยทั่วไป อีกทั้งยังเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ ทำให้บ้านเมืองมีความสวยงามเป็นระเบียบ โดยโครงการดังกล่าวจะตอบสนอง
ประชาชนทุกระดับ ตั้งแต่แบบบ้านสำหรับผู้ประสบภัยธรรมชาติ แบบบ้านราคาประหยัด สำหรับผู้มีรายได้น้อย แบบบ้านสำหรับ
ผู้อยู่อาศัยในเมือง แบบบ้านและอาคารตึกแถวอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่น โดยดำเนินการในระยะที่ 1 รวมทั้งหมด 30 แบบ

แบบบ้านแจกฟรีบ้านผู้ประสบภัย 2บ้านผู้ประสบภัย 3

แบบบ้านผู้ประสบภัยธรรมชาติ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติด้านที่อยู่อาศัย ซึ่งอาจจะดำเนินการโดย
ภาครัฐเป็นผู้จัดสร้าง และได้รับความร่วมมือจากเอกชนในการบริจาควัสดุก่อสร้าง มีจำนวนทั้งหมด 3 แบบ

แบบที่ 4 : แบบบ้านไทยช่วยไทย >> บ้านแบบประหยัด 1แบบที่ 5 : แบบบ้านไทยช่วยไทย >> บ้านแบบประหยัด 2โครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน

แบบบ้านพักอาศัยราคาประหยัด เพื่อตอบสนองผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยที่มีความมั่นคงแข็งแรง
สวยงาม โดยใช้วัสดุราคาประหยัด เหมาะกับผู้ที่มีงบประมาณจำกัด หรือเป็นแบบบ้านที่ปลูกในชนบท มีทั้งหมด 3 แบบ

แบบที่ 7 : แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข >> บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 1แบบที่ 8 : แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข >> บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 2แบบที่ 9 : แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข >> บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 3

แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข เพื่อตอบสนองประชาชนผู้มีรายได้ปานกลาง เป็นแบบที่มีลักษณะสวยงามเป็นสากล
ประโยชน์ใชสอยเหมาะสำหรับครอบครัวในเมือง มีทั้งแบบชั้นเดียวและสองชั้น ปลูกสร้างในพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตารางวาขึ้นไป
มีให้เลือกทั้งหมด 8 แบบ

แบบที่ 15 : แบบบ้านไทยอนุรักษ์ไทย >> ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคกลาง 1แบบที่ 18 : แบบบ้านไทยอนุรักษ์ไทย >> ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคอิสาน 1แบบที่ 21 : แบบบ้านไทยอนุรักษ์ไทย >> ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคใต้ 1

แบบบ้านและตึกอนุรักษ์ 4 ภาค เพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่น โดยนำเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นมาประยุกต์
ใช้เป็นแบบบ้าน และแบบตึกแถว ตัวอย่าง 4 ภาค และเพื่อเป็นการรักษาและกระตุ้นให้ท้องถิ่นเห็นความสำคัญของ วัฒนธรรมและ
สถาปัตยกรรมท้องถิ่น รวมทั้งทำให้บ้านเมืองมีความสวยงามเป็นระเบียบตามแบบท้องถิ่น มีแบบบ้านทั้งหมด 4 แบบ และตึกแถว
ความสูง 2 - 4 ชั้น 12 แบบ

 

ดาวน์โหลดแบบบ้านทั้งหมดได้ที่ : โครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน


ที่มา :
กรมโยธาธิการและผังเมือง