แบบและจำนวนของห้องน้ำและห้องส้วม

PDFPrintE-mail

หมวด 6
แบบและจำนวนของห้องน้ำและห้องส้วม


ข้อ 60 อาคารซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่ หรือเข้าใช้สอยได้แต่ละหลังต้องมีห้องอาบน้ำและห้องส้วมไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในตาราง ดังต่อไปนี้

ชนิดหรือประเภทอาคาร
ห้องส้วม
ห้องอาบน้ำ
อ่างล้างมือ
ส้วม
ที่ปัสสาวะ
1.  อาคารอยู่อาศัย ต่อ 1 หลัง
2.  ห้องแถวหรือตึกแถวไม่ว่าจะใช้พาณิชย์หรืออาศัย หรือ
    บ้านแถว
    ก.  พื้นที่รวมกันแต่ละคูหาไม่เกิน 200 ตารางเมตร
    ข.  พื้นที่รวมกันแต่ละคูหาเกิน 200 ตารางเมตร
        หรือสูงเกิน 3 ชั้น
3.  โรงงานต่อพื้นที่ทำงาน 400 ตารางเมตร
    ก.  สำหรับผู้ชาย และ
    ข.  สำหรับผู้หญิง
    สำหรับพื้นที่โรงงานส่วนที่เกิน 1,200 ตารางเมตร
    ให้ลดจำนวนลงครึ่งหนึ่งที่ระบุไว้
4.  โรงแรมต่อห้องพัก 1 ห้อง
5.  อาคารชุด ต่อ 1 ห้องชุด
6.  หอพักต่อพื้นที่อาคาร 50 ตารางเมตร
7.  หอประชุม โรงมหรสพ ห้องโถงต่อพื้นที่อาคาร 200
    ตารางเมตร หรือต่อ 100 คน ที่กำหนดให้ใช้สอย
    อาคารนั้น ทั้งนี้ให้ถือจำนวนมากกว่าเป็นเกณฑ์
    ก.  สำหรับผู้ชาย และ
    ข.  สำหรับผู้หญิง
8.  สถานศึกษา ยกเว้นโรงเรียนอนุบาลต่อพื้นที่ห้องเรียน
    300 ตารางเมตร หรือต่อนักเรียนนักศึกษา 50 คน
    ก.  สถานศึกษาชาย
    ข.  สถานศึกษาหญิง
    ค.  สหศึกษา
        สำหรับนักเรียนนักศึกษาชาย
        สำหรับนักเรียนนักศึกษาหญิง
9.  สำนักงานต่อพื้นที่ทำงาน 300 ตารางเมตร
    ก.  สำหรับชาย และ
    ข.  สำหรับผู้หญิง
    สำหรับพื้นที่ทำงานส่วนที่เกิน 1,200 ตารางเมตร ให้
    ลดจำนวนลงครึ่งหนึ่งที่ระบุไว้
10. ภัตตาคารต่อพื้นที่สำหรับตั้งโต๊ะอาหาร 200 ตาราง
     ตารางเมตร
     ก.  สำหรับผู้ชาย และ
     ข.  สำหรับผู้หญิง
     สำหรับพื้นที่ตั้งโต๊ะส่วนที่เกิน 900 ตารางเมตร ให้ลด
     จำนวนลงครึ่งหนึ่งที่ระบุไว้
11. อาคารพาณิชย์ต่อพื้นที่อาคาร 200 ตารางเมตร
     ก.  สำหรับผู้ชาย และ
     ข.  สำหรับผู้หญิง
     สำหรับพื้นที่อาคารส่วนที่เกิน 1,200 ตารางเมตร
     ให้ลดจำนวนลงครึ่งหนึ่งที่ระบุไว้
12. คลังสินค้าต่อพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร สำหรับพื้นที่
     อาคารส่วนที่เกิน 3,000 ตารางเมตร ให้เจ้าของ
     อาคารพิจารณาตามความเหมาะสม
13. สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลต่อ
    พื้นที่อาคาร 100 ตารางเมตร
    ก.  สำหรับชาย และ
    ข.  สำหรับผู้หญิง
    สำหรับพื้นที่อาคารส่วนที่เกิน 300 ตารางเมตรให้ลด
    จำนวนลงครึ่งหนึ่งที่ระบุไว้
14. สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการต่อพื้นที่
    อาคาร 200 ตารางเมตร
    ก.  สำหรับชาย และ
    ข.  สำหรับหญิง
    สำหรับพื้นที่อาคารส่วนที่เกิน 900 ตารางเมตรให้ลด
    จำนวนลงครึ่งหนึ่งที่ระบุไว้
15. อาคารสถานีขนส่งมวลชนต่อพื้นที่อาคาร 200
     ตารางเมตร
     ก.  สำหรับชาย และ
     ข.  สำหรับหญิง
16. อาคารจอดรถสำหรับบุคคลทั่วไปต่อพื้นที่อาคาร
    1,000 ตารางเมตร (หรือจำนวนรถ 50 คัน)
    ก.  สำหรับผู้ชาย และ
    ข.  สำหรับผู้หญิง
    สำหรับพื้นที่อาคารส่วนที่เกิน 3,000 ตารางเมตรให้ลด
    จำนวนลงครึ่งหนึ่งที่ระบุไว้
17. สถานกีฬาต่อพื้นที่อาคาร 200 ตารางเมตร หรือต่อ
    100 คน ทั้งนี้ถือจำนวนที่มากกว่าเป็นเกณฑ์
     ก.  สำหรับผู้ชาย และ
     ข.  สำหรับผู้หญิง 
18. ตลาดต่อพื้นที่อาคารทุก 200 ตารางเมตร
     ก.  สำหรับผู้ชาย และ
     ข.  สำหรับผู้หญิง
19. อาคารชั่วคราวต่อพื้นที่อาคาร 200 ตารางเมตร
    (หรือต่อ 50 คน)

 

1


1
2


1
2


1
1
11
2


2
3

1
1

1
2
1
21
2


1
2
2
1
2
2
4


1
1
1
2

1
2
1


-


-
1


1
-


-
-
-2
-


2
-

1
-

2
-
2
-2
-


1
2
-
2
-
4
-


1
-
2
-

2
-
-

1


-
1


1
1


1
1
 1-
-


-
-

-
-

-
-
-
--
-


-
-
-
-
-
-
-


-
-
-
-

-
-
-1


-
 -


1
1


1
1
 11
1


1
1

1
1

1
1
1
11
1


1
1
1
1
1
1
1


1
1
1
1

1
1
-

          ห้องส้วมและห้องอาบน้ำจะรวมเป็นห้องเดียวกันก็ได้ จำนวนห้องส้วมและห้องอาบน้ำตามที่กำหนดไว้ในตารางข้างต้น เป็นอัตราต่ำสุดที่ต้องจัดให้มีถึงแม้อาคารนั้น จะมีพื้นที่อาคาร หรือจำนวนคนน้อยกว่าที่กำหนดไว้ก็ตาม ถ้าอาคารมีพื้นที่หรือจำนวนมากกว่าที่กำหนดไว้ จะต้องจัดให้มีจำนวนห้องส้วม และห้องอาบน้ำเพื่มขึ้นตามอัตราที่กำหนด และจำนวนที่มากเกินนั้นถ้าต่ำกว่ากึ่งหนึ่งตามอัตราที่กำหนดไว้ให้ปิดทิ้ง ตั้งแต่กึ่งหนึ่งขึ้นไปให้คิดเต็มชนิดหรือประเภทของอาคารที่มิได้กำหนดไว้ในตารางนี้ ให้พิจารณาเทียบเคียงลักษณะการใช้สอยของอาคารนั้น โดยถืออัตราจำนวนห้องส้วม ห้องอาบน้ำและอ่างล้างมือในตารางข้างต้นเป็นหลัก

ข้อ 61 ห้องส้วมและห้องอาบน้ำที่แยกกัน ต้องมีขนาดของพื้นที่ห้องแต่ละห้องไม่น้อยกว่า 0.9 ตารางเมตร และมีความกว้างไม่น้อยกว่า 0.9 เมตร ถ้าห้องส้วมและห้องอาบน้ำรวมอยู่ในห้องเดียวกันต้องมีพื้นที่ภายในไม่น้อยกว่า 1.50 ตารางเมตรห้องส้วมและห้องอาบน้ำ ต้องมีช่องระบายอากาศไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่ห้อง หรือมีพัดลมระบายอากาศได้เพียงพอ ระยะดิ่งระหว่างพื้นห้องถึงเพดานยอดฝา หรือผนังตอนต่ำสุดไม่น้อยกว่า 2 เมตร
ข้อ 62 ห้องส้วมต้องใช้โถส้วมชนิดเก็บกลิ่นและชำระสิ่งปฏิกูลด้วยน้ำ

Last Updated on Friday, 16 December 2011 15:47