เว็บมาสเตอร์

เว็บมาสเตอร์

ภาพบรรยากาศภายในงาน วิศวกรรมแห่งชาติ 2560 ระหว่างวันที่ 16-18 พ.ย. 60

engineering2017engineering2017engineering2017engineering2017engineering2017engineering2017engineering2017engineering2017engineering2017engineering2017engineering2017engineering2017engineering2017engineering2017engineering2017engineering2017engineering2017engineering2017engineering2017engineering2017engineering2017engineering2017engineering2017engineering2017engineering2017engineering2017engineering2017engineering2017engineering2017engineering2017engineering2017engineering2017engineering2017engineering2017engineering2017engineering2017engineering2017engineering2017engineering2017engineering2017engineering2017engineering2017engineering2017engineering2017engineering2017engineering2017engineering2017engineering2017

สาขา  วิศวกรรมเครื่องกล
รายละเอียด

การอบรมเรื่อง     ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial piping system)  รุ่นที่  14

ระหว่างวันที่  29 – 30 กรกฎาคม  2560

ณ  ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย   คณะกรรมการสาขาเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

 

หลักการและเหตุผล

          ความเข้าใจในเรื่องระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นเรื่องสำคัญมาก เนื่องจากระบบท่อเป็นเส้นทางในการลำเลียงขนส่งของไหลและสิ่งต่างๆ ไปสู่ส่วนต่างๆ ของระบบในโรงงาน ระบบท่อจึงเปรียบได้กับเส้นเลือดในร่างกายของมนุษย์ ถ้าการออกแบบและวางระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรมไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงการบำรุงรักษาระบบท่อที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่สม่ำเสมอ ก็อาจส่งผลกระทบต่อระบบต่างๆ ของกระบวนการผลิตในโรงงาน ทำให้สูญเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น และอาจเป็นสาเหตุเบื้องต้นของความเสียหายรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นตามมา

          โดยทั่วไป ระบบท่อที่ใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบพื้นฐานอยู่ 3 ส่วน ได้แก่ เส้นท่อที่เป็นตัวกลางในการขนถ่ายของไหลและสิ่งต่างๆ วาล์วที่ใช้ควบคุมการทำงานของของไหลให้เป็นไปตามที่ต้องการ และปั๊มหรือคอมเพรสเซอร์ที่ใช้ขับของไหลให้เคลื่อนที่ไปตามเส้นท่อ       ดังนั้นจึงมีความจำเป็นสำหรับผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับระบบท่ออุตสาหกรรมที่จะต้องเข้าใจองค์ประกอบสำคัญต่างๆ ของระบบท่อเหล่านี้ เพราะจะทำให้การออกแบบ การประกอบ การใช้งาน และการบำรุงรักษาระบบท่อเป็นไปอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และประหยัดค่าใช้จ่าย

          วสท. เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม จึงจัดหลักสูตรนี้เพื่อให้วิศวกร ผู้ออกแบบ นักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป ได้มีความเข้าใจในหลักการและวิธีการในเรื่องระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรมให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม

2.       เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้เรื่องระบบท่อไปใช้ในการออกแบบคำนวณระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรมได้

3.       เพื่อเผยแพร่และถ่ายโอนองค์ความรู้จากวิทยากรไปสู่ผู้เข้าร่วมการอบรม

 
วันที่จัด 29 ก.ค. 2560 - 30 ก.ค. 2560 
สถานที่จัด  ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร  
จำนวนที่รับ  40 คน
หน่วยงานที่จัด  วิศวกรรมเครื่องกล
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล  สุพรรณีย์ ต่อ 538
รายละเอียด
และใบสมัคร
  ME-ท่อในโรงงานอุตสาหกรรม 14_21032017135827.pdf 

สาขา  วิศวกรรมความปลอดภัย
รายละเอียด

การอบรมเรื่อง 

การออกแบบระบบดับเพลิงสำหรับคลังสินค้าและระบบสารสะอาดดับเพลิง รุ่นที่ 11

ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 (วันเสาร์-วันอาทิตย์)

ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

จัดโดย

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมการป้องกันอัคคีภัย

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

œ

หลักการและเหตุผล

           ปัจจุบันอาคารคลังสินค้าได้มีการก่อสร้างอย่างมากมายตามความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และโรงงานทั่วไปจะมีห้องสำหรับเก็บวัตถุดิบและเก็บสินค้าที่ผลิตเสร็จเรียบร้อย โดยวัตถุดิบและสินค้าเหล่านั้นจะประกอบด้วยไม้ กระดาษ พลาสติก ซึ่งจะเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีและเก็บรวมกันเป็นปริมาณมาก และบางพื้นที่เก็บรวมกันหลากหลายชนิด  หากเกิดอัคคีภัยขึ้นก็จะยากต่อการควบคุมและเกิดผลกระทบอย่างรุนแรง ดังนั้นการออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำสำหรับอาคารประเภทนี้จึงมีข้อกำหนดพิเศษที่แตกต่างจากอาคารที่ใช้งานทั่วไป

           สำหรับระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาดก็เป็นระบบดับเพลิงที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน  ซึ่งได้มีการออกแบบและติดตั้งในห้องเก็บเอกสารสำคัญ และห้องคอมพิวเตอร์ เช่น ศูนย์คอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม ฯลฯ เป็นต้น

           วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันอัคคีภัยในเรื่องนี้ จึงได้จัดให้มีการอบรมเรื่องการออกแบบระบบดับเพลิงด้วยน้ำสำหรับอาคารคลังสินค้าและระบบสารสะอาดดับเพลิงขึ้นเพื่อให้เข้าใจในมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เป็นการเสริมความรู้และผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้อง

กลุ่มเป้าหมาย :  วิศวกรผู้ออกแบบ และผู้สนใจทั่วไป

สิทธิประโยชน์ของผู้เข้าอบรม

1.  นิติบุคคล  มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สูงสุดถึง 200% ของรายจ่ายค่าเข้าอบรม ทั้งนี้เป็นไปตาม พ.ร.ก. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548

2.  ถือเป็นการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ. 2550  ซึ่งกำหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ต้องจัดอบรมให้แก่ลูกจ้างไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมด

3.  มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (CPD) เพื่อประโยชน์ในการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สภาวิศวกร

 

วิทยากร : คุณวันชัย บัณฑิตกฤษดา 

   อาจารย์พิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เอกสารอ้างอิง : มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยของ วสท. , NFPA 13 และ NFPA 2001

 
วันที่จัด  29 ก.ค. 2560 - 30 ก.ค. 2560
สถานที่จัด  
คุณสมบัติผู้สมัคร  
จำนวนที่รับ  60 คน
หน่วยงานที่จัด  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล  รุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ
รายละเอียด
และใบสมัคร
  โบว์ชัวร์ระบบดับเพลิงสำหรับคลังสินค้า รุ่นที่ 11_1_0703201711616.pdf 

สาขา  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รายละเอียด
รายละเอียด

โครงการอบรมเรื่อง

 “2D CADD”  รุ่นที่ 12

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.30 น.

ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร วสท.

จัดโดย คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. ร่วมกับ CADi

----------------------------------------------------------

1. ที่มาที่ไป: เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า ในระยะสองทศวรรษนี้ จนถึงปี ค.ศ. 2020 ประเทศไทย รวมถึงประเทศอื่นๆในอาเซียนโดยรวม ต่างก็ประสบความเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็วในเชิงเศรษฐกิจ ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการแข่งขันเชิงเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (Country- wise Competitiveness) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกลุ่มอาเซียนด้วยกันเอง ซึ่งในปัจจุบัน อุตสาหกรรมการผลิตมีการแข่งขันที่สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคา คุณภาพ และความรวดเร็วต่อการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค การเปลี่ยนแปลงของตลาดทำให้ผู้ผลิตต่างพากันพัฒนารูปแบบการผลิตของตน ให้ทันต่อทุกๆความต้องการของลูกค้า (Buyers) เทคโนโลยีการออกแบบด้วยโปรแกรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ จึงเข้ามามีส่วนสำคัญอย่างมากต่อการผลิตด้าน Productivity เพราะมีความเที่ยงตรง ช่วยลดเวลาการผลิต ช่วยลดต้นทุน และเทคโนโลยีที่มีบทบาทอย่างยิ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ก็คือ CAD

โดยสรุปแล้ว ในปัจจุบัน การเขียนแบบพื้นฐานทั่วไป ด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบที่เรียกว่า CAD (Computer Aided Design) นั้น ได้เข้ามาเป็นหัวใจหลักแทนการเขียนแบบด้วยมือซึ่งใช้เวลาในการเขียนแบบมาก ไม่ทันต่อความต้องการ และความสามารถในการแข่งขันในภาคธุรกิจปัจจุบัน ดังนั้น การเขียนแบบเชิงเทคนิค และการประยุกต์ใช้งานโดยเลือกใช้โปรแกรมที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพสูง และมีฟังก์ชั่นการทำงานที่เหนือกว่า ด้วยงบประมาณที่คุ้มค่า จึงเป็นทางเลือก ของ ผู้ประกอบการ มากขึ้น ทดแทนโปรแกรมที่มีราคาสูงในตลาด

วสท.- วิศวกรรมสถาน แห่ง ประเทศไทย ใน พระบรมราชูปถัมภ์ จึงเห็นความจำเป็น ในการนำเสนอรูปแบบการสอนกรรมวิธีการทำ CAD แนวใหม่ ที่มุ่งเน้นให้ผู้รับการอบรม ได้เข้าใจการใช้งานโปรแกรม CAD ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์:

1.       เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถเขียนแบบเชิงเทคนิคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.       เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมในครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ ต่อตนเอง หรือหน่วยงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.    เพื่อพัฒนาระดับความสามารถ ของ บุคลากร ในองค์กร ให้สูงขึ้น และทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ของ การเขียนแบบในปัจจุบัน

 

2. เนื้อหาหลักสูตรที่จะอบรม: จะเป็นการฝึกซ้อม และทำความเข้าใจการใช้งาน CAD ในลักษณะ WorkShop ในหัวข้อ ประกอบการอบรมครั้งนี้ รวมเวลาอบรม หนึ่งวัน ตั้งแต่ 09:00 ถึง 16:00น. (โดย วสท. จะใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ bricsCAD ของ Bricsys Inc. ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร จาก สหรัฐอเมริกา และใช้กัน เป็นที่แพร่หลายทั่วโลก ระดับ Top Five):

Chapter 1: Introduction the BricsCAD: What is BricsCAD?? BricsCAD User Interface, BricsCAD Setting, Mouse Control in BricsCAD, and Quad Command

Chapter 2: Creating Basic Drawing: Start and Open program, Using Draw Command (Line, Rectangle, Circle, Arc, Hatch,) Drawing Explorer (Text Style,) and Using Command Text (Single Line Text, Multiline Text)

Chapter 3: Using Command Modify Objects: Using Modify Command (Erase, Copy, Move, Rotate, Array, Trim, Join, Explode, Fillet, Chamfer)

Chapter 4: Create Block and Drawing Explorer: Using Command Block, Using Layer (On, Off, Isolate, Unisolate,) Changing Object Properties, Matching Object Properties, Using LineType, and Using LineWeight

Chapter 5: Dimension: Creating Dimension Styles, Using Dimension Command, and Editing Dimensions

Chapter 6: Printing: Using Print Command and Using Plot Styles

 
วันที่จัด  03 ส.ค. 2560
สถานที่จัด  อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร

- สนใจพัฒนาระดับความสามารถการเขียนแบบเชิงเทคนิค

- ต้องการเสริมทักษะการเขียนแบบให้มีประสิทธิภาพ

- สนใจโปรแกรมเขียนแบบ CAD ลิขสิทธิ์แท้ ราคาประหยัด

 
จำนวนที่รับ  30 คน  
หน่วยงานที่จัด  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล  แสงดาว การะภักดี
รายละเอียด
และใบสมัคร
  2dcad รุ่นที่ 12_1303201711391.pdf 

สาขา  วิศวกรรมเครื่องกล
รายละเอียด

การอบรมเรื่อง    เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก

(Sling and Lifting Accessories Inspection Technique)       

รุ่นที่ 6  ระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม  2560

เวลา 09.00 – 16.30 น.   ณ ห้องประชุม  อาคาร  วสท.

จัดโดย   คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย

 

ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล   วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล:

ในการทำงานยกเคลื่อนย้ายทั่วไป จะพบว่ามีการใช้สลิงและอุปกรณ์ช่วยยก รวมทั้งมีการผูกมัดยึดเกาะวัสดุหลากหลายรูปแบบ  ซึ่งงานยกจัดว่าเป็นงานที่มีความเสี่ยงในการก่อให้เกิดอุบัติเหตุค่อนข้างสูง ดังจะเห็นได้จากข่าวอุบัติเหตุต่าง ๆ หากมีส่วนใดในงานยกเคลื่อนย้ายเกิดการผิดพลาดแล้ว อาจหมายถึงชีวิต ทรัพย์สินที่ต้องสูญเสีย รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่อาจได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการตรวจสอบ การใช้งาน และการบำรุงรักษาสลิงและอุปกรณ์ช่วยยกอย่างถูกวิธีและให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย  หากผู้ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบสลิงจะมีส่วนช่วยในการดูแลสลิงและอุปกรณ์ช่วยยกต่างๆ เพื่อปกป้องชีวิต ทรัพย์สิน และลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้  

 

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม:

o     สร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มศักยภาพในวิธีการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก

o     สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้งานสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก

o     เสริมสร้างความรู้มาตรฐานสากลเกี่ยวกับสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก

o     เสริมสร้างประสบการณ์ในการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก

 

 
วันที่จัด  04 ส.ค. 2560 - 05 ส.ค. 2560
สถานที่จัด  ห้องประชุม อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร l วิศวกรที่เกี่ยวข้อง l วิทยากรด้านปั้นจั่น-เครน l เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) l ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น l ผู้ยึดเกาะวัสดุ l ผู้ให้สัญญาณ l ผู้บังคับปั้นจั่น l ช่างเทคนิค l ผู้ที่มีความสนใจทั่วไปเกี่ยวกับงานด้านสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก 
จำนวนที่รับ  40 คน 
หน่วยงานที่จัด  วิศวกรรมเครื่องกล
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล  สุพรรณีย์ ต่อ 538
รายละเอียด
และใบสมัคร
  อนุยกหิ้ว-สลิงช่วยยก5-6_15122016112938.pdf 

สาขา  วิศวกรรมโยธา
รายละเอียด

โครงการอบรมหลักสูตร  “การคำนวณออกแบบถังเก็บน้ำ คสล.” รุ่นที่ 6

ระหว่างวันที่ 5 - 6 สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

ถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นโครงสร้างที่ใช้กักเก็บน้ำหรือน้ำมันหรือน้ำประเภทอื่นๆ ที่มีขนาดใหญ่ สามารถเก็บน้ำได้ปริมาณมากๆ ดังนั้นโครงการที่ต้องการน้ำใช้สอยในธุรกิจต่างๆ จำนวนมาก นิยมสร้างถังไว้สำหรับกักเก็บน้ำเพื่อนำไปใช้ตามต้องการ และ ถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสามารถสร้างได้ทั้งอยู่บนดินและฝังในดิน  ดังนั้นผู้ออกแบบจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในระบบแรงต่างๆ ที่กระทำต่อโครงสร้างถังเก็บน้ำเป็นอย่างดี จึงจะสามารถคำนวณออกแบบให้ถังเก็บน้ำมีความปลอดภัยและใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ การอบรมในครั้งนี้เพื่อเสริมหลักการในการออกแบบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจทั้งผู้สร้างและผู้ใช้งาน

วิทยากร

รองศาสตราจารย์ สิริวัฒน์  ไชยชนะ

 
วันที่จัด  05 ส.ค. 2560 - 06 ส.ค. 2560
สถานที่จัด  ห้องประชุม อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร  
จำนวนที่รับ  60 คน
หน่วยงานที่จัด  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล  คุณวีนา กรุดเงิน โทร.(02)184-4600-9 ต่อ 527 Fax: (02)184-4597 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รายละเอียด
และใบสมัคร
  ถังเก็บน้ำ คสล 5-6สค60_22062017162738.pdf 

สาขา  วิศวกรรมเครื่องกล
รายละเอียด

หลักการและเหตุผล

          ในอีก 4 ปีข้างหน้าการค้าขายจะมีการแข่งขันสูงเมื่อประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มอาเซียน ผู้ผลิตจะอยู่รอดได้จะต้องมีการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น ได้มาตรฐาน และลดของเสียจากกระบวนการผลิต ปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพคือการควบคุมตัวแปรในกระบวนการผลิตให้มีความถูกต้องตามที่ต้องการ การควบคุมจะประกอบด้วย 4 ส่วนหลักคือ หัววัด ตัวควบคุม ตัวทำงาน และกระบวนการ  เพื่อให้ผู้ควบคุมกระบวนการผลิตมีความรู้พื้นฐานพอเพียง มีความเข้าใจ และมีทักษะในการควบคุมการทำงาน จึงได้มีการจำลองระบบแบบเวลาจริงด้วย 

          คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เห็นว่าหลักสูตรนี้เป็นประโยชน์ ต่อวิศวกร  ผู้ใช้งาน  ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป  เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาองค์ความรู้อย่างถูกต้อง 

 

วิทยากร          รศ.ดร.วิทยา   ยงเจริญ

กรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วสท.

                   อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
วันที่จัด  05 ส.ค. 2560
สถานที่จัด  ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร  
จำนวนที่รับ  40 คน
หน่วยงานที่จัด  วิศวกรรมเครื่องกล
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล  สุพรรณีย์ ต่อ 538 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รายละเอียด
และใบสมัคร
  ME-วัดและควบคุมในระบบปรับอากาศ_2605201713364.pdf 

สาขา  วิศวกรรมไฟฟ้า
รายละเอียด
หลักสูตรที่  1
การอบรมเรื่อง  Substation Equipment and Protective Relaying
วันที่ 5-6 สิงหาคม 2560 (วันเสาร์-อาทิตย์)
จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์
สนับสนุนโดย สภาวิศวกร
www.eit.or.th
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39
หลักการและเหตุผล
 
            ปัจจุบันสถานีไฟฟ้าแรงสูงนอกจากจะมีการติดตั้งใช้งานในระบบการจ่ายไฟของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งของประเทศไทยแล้ว ในภาคโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ใช้ไฟมากจะมีสถานีไฟฟ้าแรงสูงเป็นของโรงงานเองด้วย ดังนั้น ความรู้ในการติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์ต่างๆในสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่อบุคลากรที่รับผิดชอบของโรงงานจึงมีความจำเป็นอย่างมาก วสท.จึงได้มีการจัดอบรมเรื่อง Substation Equipment and Protective Relaying เพื่อเป็นการส่งเสริมให้วิศวกรไฟฟ้า ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการจ่ายไฟของการไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งใช้งานใน Substation และระบบป้องกันไฟฟ้ากำลัง เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเกิดความปลอดภัยต่อชีวิตในการทำงาน โดยเนื้อหาจะเน้นถึงพื้นฐานความรู้ของอุปกรณ์และหน้าที่การทำงานของอุปกรณ์แต่ละชนิด รวมฟังชั่นการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆเมื่อมีเหตุผิดปรกติหรือฟอล์ทเกิดขึ้นในระบบการจ่ายไฟ
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
วิทยากร
นายทวีโชค  เพชรเกษม,     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 
วันที่จัด  05 ส.ค. 2560 - 06 ส.ค. 2560
สถานที่จัด  วสท. ชั้น 4
คุณสมบัติผู้สมัคร  
จำนวนที่รับ  80 คน
หน่วยงานที่จัด  วิศวกรรมไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล  คุณนพมาศ
รายละเอียด
และใบสมัคร
  Substation_1807201785649.pdf 

สาขา  สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
รายละเอียด  
วันที่จัด  05 ส.ค. 2560 - 26 ส.ค. 2560
สถานที่จัด  วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร  
จำนวนที่รับ  45 คน
หน่วยงานที่จัด  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล  เจนจิรา จุฑานันท์ 021844600 Ext.520, E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รายละเอียด
และใบสมัคร
 

สาขา  สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
รายละเอียด  
วันที่จัด  06 ส.ค. 2560
สถานที่จัด  วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร  
จำนวนที่รับ  35 คน
หน่วยงานที่จัด  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล  เจนจิรา จุฑานันท์ 021844600 Ext.520, E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รายละเอียด
และใบสมัคร
 
Page 1 of 105