บทความ

บทความ (11)

โครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน ไทยเอ็นจิเนียริ่ง

โครงการบ้านยิ้มเพื่อประชาชน ระยะที่ 3

แบบบ้าน 1 ชั้น (30 แบบ)

แบบบ้าน 2 ชั้น (59 แบบ)

แบบบ้าน 3 ชั้น (11 แบบ)

แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ 1 ชั้น (15 แบบ)

แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ 2 ชั้น (5 แบบ)

โครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน สำนักงานโยธา กทม.