“2D CADD” รุ่นที่ 12 (เลื่อนมาจาก 14 มิถุนายน 2560)

สาขา  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รายละเอียด
รายละเอียด

โครงการอบรมเรื่อง

 “2D CADD”  รุ่นที่ 12

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.30 น.

ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร วสท.

จัดโดย คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. ร่วมกับ CADi

----------------------------------------------------------

1. ที่มาที่ไป: เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า ในระยะสองทศวรรษนี้ จนถึงปี ค.ศ. 2020 ประเทศไทย รวมถึงประเทศอื่นๆในอาเซียนโดยรวม ต่างก็ประสบความเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็วในเชิงเศรษฐกิจ ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการแข่งขันเชิงเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (Country- wise Competitiveness) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกลุ่มอาเซียนด้วยกันเอง ซึ่งในปัจจุบัน อุตสาหกรรมการผลิตมีการแข่งขันที่สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคา คุณภาพ และความรวดเร็วต่อการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค การเปลี่ยนแปลงของตลาดทำให้ผู้ผลิตต่างพากันพัฒนารูปแบบการผลิตของตน ให้ทันต่อทุกๆความต้องการของลูกค้า (Buyers) เทคโนโลยีการออกแบบด้วยโปรแกรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ จึงเข้ามามีส่วนสำคัญอย่างมากต่อการผลิตด้าน Productivity เพราะมีความเที่ยงตรง ช่วยลดเวลาการผลิต ช่วยลดต้นทุน และเทคโนโลยีที่มีบทบาทอย่างยิ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ก็คือ CAD

โดยสรุปแล้ว ในปัจจุบัน การเขียนแบบพื้นฐานทั่วไป ด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบที่เรียกว่า CAD (Computer Aided Design) นั้น ได้เข้ามาเป็นหัวใจหลักแทนการเขียนแบบด้วยมือซึ่งใช้เวลาในการเขียนแบบมาก ไม่ทันต่อความต้องการ และความสามารถในการแข่งขันในภาคธุรกิจปัจจุบัน ดังนั้น การเขียนแบบเชิงเทคนิค และการประยุกต์ใช้งานโดยเลือกใช้โปรแกรมที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพสูง และมีฟังก์ชั่นการทำงานที่เหนือกว่า ด้วยงบประมาณที่คุ้มค่า จึงเป็นทางเลือก ของ ผู้ประกอบการ มากขึ้น ทดแทนโปรแกรมที่มีราคาสูงในตลาด

วสท.- วิศวกรรมสถาน แห่ง ประเทศไทย ใน พระบรมราชูปถัมภ์ จึงเห็นความจำเป็น ในการนำเสนอรูปแบบการสอนกรรมวิธีการทำ CAD แนวใหม่ ที่มุ่งเน้นให้ผู้รับการอบรม ได้เข้าใจการใช้งานโปรแกรม CAD ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์:

1.       เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถเขียนแบบเชิงเทคนิคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.       เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมในครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ ต่อตนเอง หรือหน่วยงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.    เพื่อพัฒนาระดับความสามารถ ของ บุคลากร ในองค์กร ให้สูงขึ้น และทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ของ การเขียนแบบในปัจจุบัน

 

2. เนื้อหาหลักสูตรที่จะอบรม: จะเป็นการฝึกซ้อม และทำความเข้าใจการใช้งาน CAD ในลักษณะ WorkShop ในหัวข้อ ประกอบการอบรมครั้งนี้ รวมเวลาอบรม หนึ่งวัน ตั้งแต่ 09:00 ถึง 16:00น. (โดย วสท. จะใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ bricsCAD ของ Bricsys Inc. ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร จาก สหรัฐอเมริกา และใช้กัน เป็นที่แพร่หลายทั่วโลก ระดับ Top Five):

Chapter 1: Introduction the BricsCAD: What is BricsCAD?? BricsCAD User Interface, BricsCAD Setting, Mouse Control in BricsCAD, and Quad Command

Chapter 2: Creating Basic Drawing: Start and Open program, Using Draw Command (Line, Rectangle, Circle, Arc, Hatch,) Drawing Explorer (Text Style,) and Using Command Text (Single Line Text, Multiline Text)

Chapter 3: Using Command Modify Objects: Using Modify Command (Erase, Copy, Move, Rotate, Array, Trim, Join, Explode, Fillet, Chamfer)

Chapter 4: Create Block and Drawing Explorer: Using Command Block, Using Layer (On, Off, Isolate, Unisolate,) Changing Object Properties, Matching Object Properties, Using LineType, and Using LineWeight

Chapter 5: Dimension: Creating Dimension Styles, Using Dimension Command, and Editing Dimensions

Chapter 6: Printing: Using Print Command and Using Plot Styles

 
วันที่จัด  03 ส.ค. 2560
สถานที่จัด  อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร

- สนใจพัฒนาระดับความสามารถการเขียนแบบเชิงเทคนิค

- ต้องการเสริมทักษะการเขียนแบบให้มีประสิทธิภาพ

- สนใจโปรแกรมเขียนแบบ CAD ลิขสิทธิ์แท้ ราคาประหยัด

 
จำนวนที่รับ  30 คน  
หน่วยงานที่จัด  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล  แสงดาว การะภักดี
รายละเอียด
และใบสมัคร
  2dcad รุ่นที่ 12_1303201711391.pdf 
Rate this item
(0 votes)
Login to post comments