การอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก (Sling and Lifting Accessories Inspection Technique) รุ่นที่ 6

สาขา  วิศวกรรมเครื่องกล
รายละเอียด

การอบรมเรื่อง    เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก

(Sling and Lifting Accessories Inspection Technique)       

รุ่นที่ 6  ระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม  2560

เวลา 09.00 – 16.30 น.   ณ ห้องประชุม  อาคาร  วสท.

จัดโดย   คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย

 

ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล   วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล:

ในการทำงานยกเคลื่อนย้ายทั่วไป จะพบว่ามีการใช้สลิงและอุปกรณ์ช่วยยก รวมทั้งมีการผูกมัดยึดเกาะวัสดุหลากหลายรูปแบบ  ซึ่งงานยกจัดว่าเป็นงานที่มีความเสี่ยงในการก่อให้เกิดอุบัติเหตุค่อนข้างสูง ดังจะเห็นได้จากข่าวอุบัติเหตุต่าง ๆ หากมีส่วนใดในงานยกเคลื่อนย้ายเกิดการผิดพลาดแล้ว อาจหมายถึงชีวิต ทรัพย์สินที่ต้องสูญเสีย รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่อาจได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการตรวจสอบ การใช้งาน และการบำรุงรักษาสลิงและอุปกรณ์ช่วยยกอย่างถูกวิธีและให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย  หากผู้ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบสลิงจะมีส่วนช่วยในการดูแลสลิงและอุปกรณ์ช่วยยกต่างๆ เพื่อปกป้องชีวิต ทรัพย์สิน และลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้  

 

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม:

o     สร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มศักยภาพในวิธีการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก

o     สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้งานสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก

o     เสริมสร้างความรู้มาตรฐานสากลเกี่ยวกับสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก

o     เสริมสร้างประสบการณ์ในการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก

 

 
วันที่จัด  04 ส.ค. 2560 - 05 ส.ค. 2560
สถานที่จัด  ห้องประชุม อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร l วิศวกรที่เกี่ยวข้อง l วิทยากรด้านปั้นจั่น-เครน l เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) l ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น l ผู้ยึดเกาะวัสดุ l ผู้ให้สัญญาณ l ผู้บังคับปั้นจั่น l ช่างเทคนิค l ผู้ที่มีความสนใจทั่วไปเกี่ยวกับงานด้านสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก 
จำนวนที่รับ  40 คน 
หน่วยงานที่จัด  วิศวกรรมเครื่องกล
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล  สุพรรณีย์ ต่อ 538
รายละเอียด
และใบสมัคร
  อนุยกหิ้ว-สลิงช่วยยก5-6_15122016112938.pdf 
Rate this item
(5 votes)
Login to post comments