ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้าง(อ้างอิง, พัฒนา และปรับปรุงจาก Construction Specifications Institute ; CSI?s MasterFormat ฉบับปี คศ. 2004)

หมวดที่ 1 งานดิน และ วิศวกรรมงานดิน

หมวดที่ 1 งานดิน และ วิศวกรรมงานดิน

งานดิน และ วิศวกรรมงานดิน (Earth & Civil Works)

หมวดที่ 2 งานเสาเข็ม และ ฐานราก 

หมวดที่ 2 งานเสาเข็ม และ ฐานราก

งานเสาเข็ม และ ฐานราก (Piling & Foundation Works)

หมวดที่ 3 คอนกรีต และ เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง  หมวดที่ 3 คอนกรีต และ เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง 

คอนกรีต และ เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง (Concrete & Chemical admixtures)

หมวดที่ 4 งานก่อ และ วัสดุก่อ  หมวดที่ 4 งานก่อ และ วัสดุก่อ 

งานก่อ และ วัสดุก่อ (Masonry)

หมวดที่ 5 โลหะ และ เหล็ก  หมวดที่ 5 โลหะ และ เหล็ก 

โลหะ และ เหล็ก (Metal & Steel)

หมวดที่ 6 ไม้ และ พลาสติค  หมวดที่ 6 ไม้ และ พลาสติค 

ไม้ และ พลาสติค (Wood & Plastics)

หมวดที่ 7 งานป้องกันความร้อน, ความชื้น และงานหลังคา   หมวดที่ 7 งานป้องกันความร้อน, ความชื้น และงานหลังคา 

งานป้องกันความร้อน, ความชื้น และงานหลังคา

หมวดที่ 8 งานประตู-หน้าต่าง และ กระจก หมวดที่ 8 งานประตู-หน้าต่าง และ กระจก 

งานประตู-หน้าต่าง และ กระจก (Openings)

หมวดที่ 9 งานตกแต่ง [งานฉาบ, พื้น, ผนัง, ฝ้าเพดาน และ งานสี]  หมวดที่ 9 งานตกแต่ง [งานฉาบ, พื้น, ผนัง, ฝ้าเพดาน และ งานสี]

งานตกแต่ง [งานฉาบ, พื้น, ผนัง, ฝ้าเพดาน และ งานสี] 

หมวดที่ 10 งานก่อสร้างพิเศษ, ห้องน้ำ-สุขภัณฑ์  หมวดที่ 10 งานก่อสร้างพิเศษ, ห้องน้ำ-สุขภัณฑ์ 

งานก่อสร้างพิเศษ, ห้องน้ำ-สุขภัณฑ์ (Specialties, Bath-Sanitary ware)

หมวดที่ 11 เครื่องจักรและ อุปกรณ์ก่อสร้าง หมวดที่ 11 เครื่องจักรและ อุปกรณ์ก่อสร้าง 

เครื่องจักรและ อุปกรณ์ก่อสร้าง (Construction Machinery & Equipment )

หมวดที่ 12 งานเฟอร์นิเจอร์ หมวดที่ 12 งานเฟอร์นิเจอร์ 

งานเฟอร์นิเจอร์ (Furnishings)

หมวดที่ 13 งานก่อสร้างเฉพาะเจาะจง  หมวดที่ 13 งานก่อสร้างเฉพาะเจาะจง 

งานก่อสร้างเฉพาะเจาะจง (Special Construction)

หมวดที่ 14 งานระบบลำเลียง หมวดที่ 14 งานระบบลำเลียง 

งานระบบลำเลียง (Conveying Systems)

หมวดที่ 15 งานระบบปรับอากาศ, ระบบประปา-สุขาภิบาล  หมวดที่ 15 งานระบบปรับอากาศ, ระบบประปา-สุขาภิบาล 

งานระบบปรับอากาศ, ระบบประปา-สุขาภิบาล (Mechanical Systems)

หมวดที่ 16 งานระบบไฟฟ้า  หมวดที่ 16 งานระบบไฟฟ้า 

งานระบบไฟฟ้า(Electrical System)