ประชุมใหญ่ประจำปี

ประชุมใหญ่ประจำปี

...
Read More..

การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัย

การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัย

...
Read More..

ประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20

ประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20

...
Read More..

ประกาศบัญชีรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 6)

          ตามที่คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งได้ออกประกาศรับสมัครผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 6) ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 นั้น

          บัดนี้ ผู้อำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกรได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว จึงได้มีประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร ที่ 5/2558 เรื่อง บัญชีรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 6) ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


เอกสารประกอบ

 

 
 

กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ ๖)

logocoe

ประกาศสภาวิศวกร
ที่ ๑ / ๒๕๕๘
เรื่อง กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ ๖)  


          ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ ๕) จะหมดวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘ เพื่อให้มีการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร พ.ศ.๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕

Read more...

 
 

ตารางงานอบรมสัมมนา 27 ก.พ. 2558

1 ความ(ไม่)ปลอดภัยในงานก่อสร้าง เลื่อนเป็น วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558
2 กำหนดการอบรมเรื่อง การออกแบบโครงสร้างเหล็กเพื่อการเตรียมตัวเป็นสามัญวิศวกร รุ่นที่ 7
3 โครงการอบรม หลักสูตร “การตรวจสอบรอยร้าวและการวิบัติของอาคาร”
4 โครงสร้างการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาให้กับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถื่นและบุคคลทั่วไป (เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษจากสภาวิศวกร) รุ่นที่ 17
5 โครงการอบรมและดูแลงาน การออกแบบ ตรวจสอบและบำรุงรักษาสะพาน

Read more...

 
 

Bangkok DistrictEm emporium EmQuartier on CNN

emsti

CNN ออกข่าวความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการ Emporium EmQuatier ซึ่งควบคุมงานโดย stonehenge Inter

 
 

ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพังทลายของโครงสร้างอาคาร 6 ชั้น คลองหก ปทุมธานี

collapses3 collapses2

ลักษณะอาคาร

  1. เป็นอาคาร คสล.สูง 7 ชั้น (รวมดาดฟ้า)
  2. โครงสร้างเสา/พื้น หล่อในที่
  3. พื้นเป็นระบบ Post Tension Bonded System
  4. ผนังส่วนใหญ่เป็นผนังก่ออิฐฉาบปูน ผนังริมบางส่วนเป็นผนัง Precast
  5. ด้านสั้นมี 2 ช่วงเสา ช่วง Span = 8.5 และ 6.4 ม.
  6. ด้านยาวมี 5 ช่วงเสา ช่วง Span = 8 ม. เท่ากันหมด

Read more...

 
 

17 Of The Most Beautiful Steps Around The World

Street art is gradually coming to be accepted as a legitimate and wonderful art form by more and more people, but that doesn’t mean that street artists can rest on their laurels – they continue exploring with new ways to exploit public surfaces and cover them in beautiful art. This post is all about street artists and regular people who have decorated something that most of us probably wouldn’t think of decorating – public outdoor steps.

creative-stairs-street-art-4-1 creative-stairs-street-art-1-1

Read more...

 
 

เชิญเป็นวิศวกรอาสา ช่วยตรวจสอบอาคารหลังแผ่นดินไหว

12-5-2557 18-15-09         

          จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว 6.3 ริตเตอร์ ความลึก7 กิโลเมตร ที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน และสิ่งก่อสร้างหลายแห่ง รวมทั้งประชาชนได้รับผลกระทบในวงกว้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์(วสท.) และสภาวิศวกร ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องการให้ความช่วยเหลือด้านวิศวกรรมกับประชาชนในการบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในการเข้าตรวจสอบความเสียหายของอาคารบ้านเรือนให้กับประชาชน ได้เข้าใจในการแก้ไขซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนได้อย่างถูกหลักวิศวกรรม

Read more...

 
 

Page 1 of 4