ประชุมใหญ่ประจำปี

ประชุมใหญ่ประจำปี

...
Read More..

ประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20

ประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20

...
Read More..

ดาวน์โหลดแบบบ้านฟรี

ดาวน์โหลดแบบบ้านฟรี

รัฐบาลมีนโยบายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดทำแบบอาคารบ้านพักอาศัยฯมาตรฐานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนเป็นของตนเอง เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้แก่ประชาชนโดยทั่วไป อีกทั้งยังเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ ทำให้บ้านเมืองมีความสวยงามเป็นระเบียบ โดยโครงการดังกล่าว ...
Read More..

แนะนำประวัติผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 6

Read more...

 
 

เชิญร่วมการสัมมนา วิกฤติภัยพิบัติ และความเสียหาย ซ้ำซาก ตอนที่ 1

Read more...

 
 

เชิญร่วมการสัมมนา วิกฤติภัยพิบัติ และความเสียหาย ซ้ำซาก ตอนที่ 2

Read more...

 
 

โครงการ บูรณะอาคารวังมะลิวัลย์

Read more...

 
 

Schedule Of Events : เมษายน 2558

เดือนเมษายน

 

ประกาศบัญชีรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 6)

          ตามที่คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งได้ออกประกาศรับสมัครผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 6) ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 นั้น

          บัดนี้ ผู้อำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกรได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว จึงได้มีประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร ที่ 5/2558 เรื่อง บัญชีรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 6) ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


เอกสารประกอบ

 

 
 

กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ ๖)

logocoe

ประกาศสภาวิศวกร
ที่ ๑ / ๒๕๕๘
เรื่อง กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ ๖)  


          ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ ๕) จะหมดวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘ เพื่อให้มีการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร พ.ศ.๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕

Read more...

 
 

Page 1 of 5